مروری بر تاریخ تشکیل دو حزب. حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست...

مروری بر تاریخ تشکیل دو حزب. حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری محسن ابراهیمی با حمید تقوائی سپتامبر ۲۰۱۵ – بخش اول تا پنجم

 

https://www.youtube.com/watch?v=9xqg1Il5lAo

مروری بر تاریخ تشکیل دو حزب  – حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری محسن ابراهیمی با حمید تقوائی   سپتامبر ۲۰۱۵ – بخش اول

*****************

https://www.youtube.com/watch?v=RSw_JVTHADI

مروری بر تاریخ تشکیل دو حزب – حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری- محسن ابراهیمی با حمید تقوائی –  سپتامبر ۲۰۱۵ – بخش دوم

******************

https://www.youtube.com/watch?v=lnmQdBzyFWs

مروری بر تاریخ تشکیل دو حزب – حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری- محسن ابراهیمی با حمید تقوائی –  سپتامبر ۲۰۱۵ – بخش سوم

*******************

https://www.youtube.com/watch?v=G7Aeh7bTO_U

مروری بر تاریخ تشکیل دو حزب – حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری- محسن ابراهیمی با حمید تقوائی –  سپتامبر ۲۰۱۵ – بخش چهارم

*****************

https://www.youtube.com/watch?v=CEfJ-ZlsIUQ

مروری بر تاریخ تشکیل دو حزب – حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری- محسن ابراهیمی با حمید تقوائی –  سپتامبر ۲۰۱۵ – بخش پنجم

NO COMMENTS

Leave a Reply