سهند شماره ۵نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران منتشر شد

سهند شماره ۵نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران منتشر شد

لینک دریافت نشریه از اینجا

https://examplewordpress8683.files.wordpress.com/2016/12/sahand-2-5.pdf

NO COMMENTS

Leave a Reply